Cộng Đồng eosDAC

eosDAC là một Cộng Đồng Tự Trị Phi Tập Trung, được quản lý bởi 12 người giám hộ được bầu ra từ những người sở hữu token. Những người giám hộ sẽ bỏ phiếu trên những vấn đề về việc vận hành DAC, bao gồm việc chỉ định đội ngũ chính quản lý hoạt động ngày qua ngày.

Người Sở Hữu Token eosDAC

Bỏ Phiếu Bầu

Người Giám Hộ

female1
male1
female2
male2
female3
male3
female4
male4
female5
male5
female6
male6

Đội Ngũ Hiện Tại

rob-177
michael1-77
luke
saro
gordon-177
pramod
nano-177
daniel-177
sunghwan1-77
soyoung-177
cris
dallas-177
roberto-177
BIO PIC 2018
alex-177
rav-177
prokhor-177
eos3
Cộng Đồng EOS
world2
Thế Giới