Tài Liệu eosDAC

Cộng Đồng Sở Hữu Nhà Sản Xuất Block EOS và Kích Hoạt DAC

Các Loại Văn Bản Mô Tả

Mô Tả Thương Hiệu Ngắn Gọn

eosDAC là một Ứng Viên Nhà Sản Xuất Block được quản lý bởi cộng đồng của nó và được vận hành theo hiến pháp được mã hóa bằng hợp đồng thông minh trên blockchain EOS.

Mô Tả Thương Hiệu Vừa Đủ

Tầm nhìn của eosDAC là quá trình sản xuất block EOS.IO nên được mở rộng cho tất cả mọi người. Để nhận ra tầm nhìn này, eosDAC phát triển như một Cộng Đồng Tự Trị Phi Tập Trung (DAC) hướng việc sản xuất block EOSIO phục vụ cho cộng đồng EOS khắp thế giới. Để làm được điều này, eosDAC sẽ tạo ra các công cụ và các hợp đồng thông minh cần thiết. eosDAC sẽ chia sẻ các công cụ này đến các cộng đồng EOS và hỗ trợ các DAC phát triển trên blockchain EOSIO.

Mô Tả Thương Hiệu Đầy Đủ

eosDAC là một Cộng Đồng Tự Trị Phi Tập Trung vận hành theo hiến pháp của nó, được mã hóa bằng các hợp đồng thông minh trên blockchain. Cách làm cách mạng này sẽ mang các cộng đồng hợp tác cùng nhau thông qua phần mềm EOS. DAC được quản lý bởi những người sở hữu token và hội đồng các thành viên sẽ bầu ra cách hoạt động của nó.

Tầm nhìn của eosDAC là quá trình sản xuất block EOS.IO nên được mở rộng cho tất cả mọi người. Để nhận ra tầm nhìn này, eosDAC phát triển như một Cộng Đồng Tự Trị Phi Tập Trung (DAC) hướng việc sản xuất block EOSIO phục vụ cho cộng đồng EOS khắp thế giới. Để làm được điều này, eosDAC sẽ tạo ra các công cụ và các hợp đồng thông minh cần thiết. eosDAC sẽ chia sẻ các công cụ này đến các cộng đồng EOS và hỗ trợ các DAC phát triển trên blockchain EOSIO.

eosDAC sẽ được vận hành như một DAC trên blockchain EOS vào đầu tháng 6 năm 2018. Cho đến hiện tại, eosDAC được quản lý bởi đội ngũ phát triển của nó. Đội ngũ phát triển đã tham gia sâu rộng trong cộng đồng EOS 6 tháng vừa rồi và đã tham gia sản xuất block trên cac mạng cộng đồng EOS thử nghiệm. Hiện tại token eosDAC tồn tại trên blockchain Ethereum, sau đó chúng sẽ được chuyển sang blockchain EOS một khi mạng chính EOS khởi chạy.

Phương Tiện Truyền Thông

eosdac-logo-blue-128

Logos

.svg logo

Logos .png hiện có
128 x 128
256 x 256
512 x 512

Logos .png hiện có
128 x 128
256 x 256
512 x 512

Logos .png hiện có
128 x 128
256 x 256
512 x 512

Logos .png hiện có
128 x 128
256 x 256
512 x 512

Tải xuống toàn bộ logo

Videos

Hình Ảnh Minh Họa