Member Client

Chức Năng chính của Cổng Thành Viên

Cổng thành viên cho phép bạn đọc hiến pháp, đăng ký thành viên, nộp đề xuất công việc, đăng ký ứng viên giám hộ, bỏ phiếu bầu người giám hộ, chuyển tokens, và nhiều chức năng hơn nữa.

Register

Đăng ký Thành Viên

(Đang Hoạt Động)

Transfer

Chuyển Tokens

(Đang Hoạt Động)

Worker Proposal

Nộp Đề Xuất Công Việc

(Đang Tiến Hành)

Register Custodian

Đăng ký Ứng Viên Giám Hộ

(Đang Hoạt Động)

Constitution

Đọc Hiến Pháp

(Đang Hoạt Động)

Vote

Bỏ Phiếu Bầu Người Giám Hộ

(Đang Hoạt Động)

Member Client

Tham Gia eosDAC Ngay

eosDAC là một cộng đồng tự trị phi tập trung, có nghĩa là nó được sở hữu và vận hành bởi những người sở hữu token đồng ý với hiến pháp và đăng ký thành viên cộng đồng.

Đăng ký Thành Viên